جزوهعربیکنکور

جزوه کنکور عربی یازدهم و یازدهم با تمام نکات درسی به همراه تمرین

جزوه کنکور عربی دهم و یازدهم
جزوه کنکور عربی دهم و یازدهم
7.74هزاربازدیدها
در ادامه مطلب می توانید این جزوه کنکور عربی دهم و یازدهم به همراه تمامی تمرین ها بصورت رایگان دانلود نمایید.

جزوه کنکور عربی دهم و یازدهم به همراه تمامی نکات و درسی می باشد. این جزوه جزوه کنکوری می باشد که تمامی نکات تستی را به شما دانش اموزان عزیز می آموزد. همچنین این جزوه به همراه تست های کنکور سراسری می باشد و تمامی وجوه عربی دهم و یازدهم برای کنکور را کاملا شرح داده است و یک جزوه کاملی می باشد. هم اکنون می توانید این جزوه کنکور عربی را بصورت رایگان دانلود نمایید.

توضیحی از مؤلف جزوه کنکور عربی

ﻣﺪّت زﯾﺎدی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮﻟﯿّﺖ ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و دﻏﺪﻏﻪ ﻫﺎی داﻧﺶ آﻣﻮزاﻧﻢ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ راه ﺣﻠّﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﺗـﺮﺟﻤﻪ و ﺗـﻌﺮﯾﺐ در آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن “ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﮐﻨـﮑﻮر ﺳـﺮاﺳـﺮی” ذﻫﻨﻢ را درﮔﯿﺮ ﺧﻮد ﮐﺮده ﺑﻮد، آﻧﻬﺎ در ﻋﯿﻦ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯽ ﺳﺆاﻻت ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ روﺷـﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﯾﺪه آل ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺆاﻻت، ﺧﻮب دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗَـﻠـﻒ ﮐﺮدن وﻗﺖ ﺧﻮد ﯾﺎ از ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ از روی ﺣﺪس و ﮔﻤﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺆاﻻت ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دادﻧﺪ. درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ، ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت ﺗـﺮﺟﻤﻪ و ﺗـﻌﺮﯾـﺐ روش ﻫﺎی ﺧﺎصّ ﺧﻮد را دارد، ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎ ﻧﮕﺎهِ ﺻﺤﯿﺢ و ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﻣﻤﺎرﺳﺖ زﯾﺎد، ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ روﺷﻬﺎ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ و ﭘﺎﺳﺦ درﺳﺖ را از ﺑﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮد. ﺧﻮب اﺳﺖ دوﺳﺘﺎن ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻞّ ﺳﺆاﻻت ﺗـﺮﺟﻤﻪ و ﺗـﻌﺮﯾﺐ، داﻧﺴﺘﻦ ﻣﻌﻨﺎی دﻗﯿﻖ ﻫﻤﻪ ی ﮐﻠﻤﺎت ﻻزم و ﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻠﮑﻪ داﻧﺴﺘﻦ و ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﮑﺎت ﻗﻮاﻋﺪی، ﻣﺎ را در رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪﻓﻤﺎن درﮐﻮﺗﺎه ﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن، ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

توضیحاتی درباره جزوه کنکور عربی

این جزوه بعد از توضیحات هر نکته تست هایی از آزمون های سراسری عربی گردآوری کرده است تا با هر نکته و مبحث کاملا خوب آشنا شوید. این جزوه از تمامی نظر یک جزوه کاملی می باشد که به شما کاربران عزیز می تواند در یادگیری هر نکته کمک بسیار خوبی کند.

این جزوه کنکور عربی با ارائه های نکته های مهم تست زنی به شما روش های مهمی را ارائه می دهد تا بتوانید تست ها را با حذاقل زمان انجام دهید و بهترین درصد را در درس عربی در کنکور سراسری کسب کنید.

این جزوه کنکور عربی تمامی درس های دهم و یازدهم را ترجمه و کلمه های متضاد و مترادف آن ها را مشخص کرده است و متن های هر درس را ترجمه کرده است. این جزوه کنکور عربی بعد از هر درس تمرین های هر درس را طراحی کرده است و بعد از خواندن هر درس و نکته های درسی می توانید این تمرین ها را انجام دهید تا بتوانید در تمرین و ممارست قدرتمند تر عمل کنید و هر چه بیشتر به درصد بالا در درس عربی در کنکور برسید.

ویژگی های جروه ی کنکور عربی:

 • شامل تمامی درس های عربی دهم و یازدهم
 • یک جازوه ی جامع و کامل
 • ترجمه ی کلمات هر درس
 • ترجمه ی متن هر درس
 • مشخص کردن کلمات جمع مکسر و مفرد آن ها در هر درس
 • مشخص کردن کلمات مترادف در هر درس عربی
 • مشخص کردن کلمات متضاد در هر درس عربی
 • اراده نکته های تست زنی در هر درس عربی
 • ارائه نکته های درسی در هر درس
 • هر درس بصورت جداگانه و کامل دارای جزوه می باشد.
 • ارائه تمرین های درسی بعد از تدریس هر درس
 • ارائه ی مثال بعد از تدریس هر نکته
 • تدرس قواعد هر درس
 • ارائه ی نمونه مثال برای تمامی قواعد ها
 • ارائه ی تست هایی از کنکور های سراسری درس عربی
 • ارائه ی نکات کنکوری عربی
 • متن این جزوه کاملا بصورت سلیس و روان است.
 • و ……

این جزوه کنکور عربی توسط وبسایت قهار گردآوری شده است و می توانید هم اکنون این جزوه کنکور عربی را از سایت قهار بصورت رایگان دانلود نمایید.

این جزوه عربی کامل و جامع است و همانوطر که توضیح داده شد تمامی وجوه عربی دهم و یازدهم را برای کنکور شکافته است و می توانید تمامی این جزوه را در قالب pdf در 102 صفحه دانلود نمایید.

درس: عربیپایه ی تحصیلی: دهمرشته: انسانی
انتشار دهنده: قهارطراح: فداییتاریخ: 2018/10/25

در صورت نارضایتی صاحب اثر لینک دانلود این فایل آموزشی از وبسایت قهار حذف خواهد شد.

دیدگاه خود را ثبت کنید

sepehr

sepehr

مدیریت محتوا
سلام به کاربران و دانش آموزان علاقه مند سایت قهار من مدیر بخش محتوا هستم و همچنین مدیر بخش مالی سایت برای ارتباط با من می توانید از طریق ایمیل sepehr [at] ghahar.com به من ایمیل ارسال نمایید.