انسانیپایه دوازدهمجزوهفلسفه

جزوه فلسفه دوازدهم انسانی به همراه نکات تستی و کنکوری

جزوه فلسفه دوازدهم انسانی به همراه نکات تستی و کنکوری
جزوه فلسفه دوازدهم انسانی به همراه نکات تستی و کنکوری
4.06هزاربازدیدها
در این مطلب می توانید جزوه فلسفه دوازدهم را به همراه نکات تستی و کنکوری بصورت رایگان دانلود نمایید.

درباره جزوه فلسفه دوازدهم انسانی

در این پست برای شما کاربران عزیز جزوه فلسفه دوازدهم بسیار کاملی را گردآوری کرده ایم که می توانید این جزوه فلسفه دوازدهم را به همراه نکات تستی دانلود نمایید.

این جزوه یک جزوه ی بسیار کاملی می باشد که توسط آقای حیدر جلالی تنظیم گشته و در اختیار شما کاربران عزیز قرار گرفته است.

توضیحاتی توسط مولف این جزوه :

آﻧﭽﻪ در ﭘﯿﺶ رودارﯾﺪ ؛ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ﻓﻠﺴﻔﻪ (2) ﺳﺎل دوازدﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﺳﺎل 1380 ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﻗﯿﻖ و ﻣﻨﻈﻢ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﮐﺘﺐ درﺳﯽ ﻫﺮ ﺳﺎ ﻣ رد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . در اﯾﻦ ﺟﺰوه ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮاﻻت ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﮐﺸﻮر از ﺳﺎل 1370 ﺗﺎ 1397 در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻓﺼﻞ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻨﻮات ﭼﯿﺪﻣﺎن ﮔﺮدد ﺗﺎ داﻧﺶ آﻣﻮز ﮔﺮاﻣﯽ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﻃﺮح ﺳﻮاﻻت ﮐﻨﮑﻮر ، آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر و ﭘﺎﺳﺦ دﻫﯽ ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﮐﻨﮑﻮرﻓﻠﺴﻔﻪ (2) داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﻮاﻻت ﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮی ﮐﻪ از ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ﻗﺒﻠﯽ ﻃﺮح ﺷﺪه بود ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺣﺬف ﻣﻄﺎﻟﺐ آن در ﮐﺘﺎب ﺟﺪﯾﺪ ، از اﯾﻦ ﺟﺰوه ﻧﯿﺰ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻨﺠﺎ از ﮐﻠﯿﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ وﯾﮋه دﺑﯿﺮان ارﺟﻤﻨﺪ اﯾﻦ درس، ﺧﻮاﻫﺸﻤﻨﺪم ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ، اﯾﺪه ها و اﻧﺘﻘﺎدات ﺳﺎزﻧﺪه ﺧﻮد ، اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

مباحث این جزوه عبارت است از :

فصل اول (کلیات)

 1. مابعدالطبیعه
 2. روش مابعدالطبیعه
 3. هدف مابعدلطبیعه
 4. چرا فلسفه بیاموزیم
 5. فطرت اول و ثانی
 6. دین و فلسفه
 7. نگاهی به ایات و روایات
 8. روش پیشوایان دین

قصل دوم (کلیات 2)

 1. آشنایی مسلمانان با فلسفه یونان
 2. نهضت ترجمه
 3. ترجمه های فلسفی
 4. تاثیر در تفکر غرب
 5. تکامل فلسفه اسلامی

فصل سوم مبانی حکمت منشا

 1. اصل واقیعت مستقل از ذهن
 2. مغایرت وجود و ماهیت
 3. تقسیم وجود

فصل چهازم مبانی حکمت منشا

 1. علت و معلول
 2. علیت چیست؟
 3. ملاک نیازمندی معلول به علت
 4. علت تامه و علت ناقصه
 5. سنخیت علت و معلول
 6. تسلسل علل، باطل است
 7. برهان فارابی
 8. نظام متقن
 9. اهمیت بحث علیت و جایگاه ان در پژوهش های علمی
 10. جواز تعمیم
 11. مراتب موجودات در نظام هستی

فصل پنجم نمایندگان مکتب منشا

 1. فارابی
 2. شخصیت علمی و فلسفی
 3. فلسفه سیاسی
 4. سعادت و مدینه
 5. مدینه فاضله
 6. ریاست مدینه فاضله
 7. سیاست و سعادت
 8. مدینه جاهله
 9. معلم ثانی

فصل ششم: نمایندگان مکتب منشا 2

 1. ابن سینا
 2. تالبف و شاگردان
 3. ابن سینا و طبیعت
 4. انسان و جهان
 5. عشق به هستی
 6. حکمت مشرقی
 7. تاثیر ابن سینا

فصل هفتم: افول حکمت منشا

 1. زمینه پیدایش
 2. غزالی
 3. فخر رازی

فصل هشتم: حکمت اشراق

 1. آثار و تالیفات
 2. روش اشراقی
 3. مدارج دانایی
 4. منایع حکمت اشراق
 5. حقیقت واحد
 6. تمثیل اشراق
 7. جغرافیایی عرفانی
 8. آفرینش و اشراق
 9. قاعده ی امکان اشرف
 10. مراتب انوار
 11. نظریه شناخت
 12. علم حصولی و علم حضوری
 13. معلم بالذات، معلم بالعرض
 14. اشراق نفس
 15. شمرق و مغرب ها
 16. مشرق اصغر و اکبر

فصل نهم : جریان های فکری عالم اسلام

 1. عرفان و کلام
 2. روش عرفانی
 3. روش کلامی
 4. نقطه اتصال

فصل دهم: صدرالمتالهین

 1. آثار و تالیفات
 2. مشرب تحقیق
 3. اسفار اربعه

فصل یازدهم: مبانی حکمت متعالیه

 1. اصالت وجود
 2. تشکیک وجود
 3. فقر وجودی

فصل دوازدهم: حکمای معاصر

 1. علامه طباطبایی
 2. مقام فلسفی
 3. ارزش شناخت و اصل علیت
 4. علیت چیست؟
 5. انتقاد
 6. نظر علامه طبابایی
 7. تکیه گاه شناخت
 8. تالیفات و تاثیر فرهنگی
 9. حوزه فلسفی امام خمینی (ره)
 10. حکیم فرزانه

فصل سیزدهم: حیات فرهنگی

 1. خاورشناسی
 2. سنت فلسفی
درس: فلسفهپایه ی تحصیلی: دوازدهمرشته: انسانی
انتشار دهنده: قهارطراح: حیدر جلالیتاریخ: 2018/11/08

در صورت نارضایتی صاحب اثر لینک دانلود این فایل آموزشی از وبسایت قهار حذف خواهد شد.

یک دیدگاه

دیدگاه خود را ثبت کنید

sepehr

sepehr

مدیریت محتوا
سلام به کاربران و دانش آموزان علاقه مند سایت قهار من مدیر بخش محتوا هستم و همچنین مدیر بخش مالی سایت برای ارتباط با من می توانید از طریق ایمیل sepehr [at] ghahar.com به من ایمیل ارسال نمایید.